Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deelnemersvoorwaarden

The Gym Republic 

Artikel 1 Definities
Deelnemer: Een ieder die een overeenkomst sluit met The Gym Republic. 

The Gym Republic: De Eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid 

The Gym Republic ,gevestigd te (1059 CD) Amsterdam aan de Valschermkade 38. 

Deelnemersovereenkomst: 
De overeenkomst tussen The Gym Republic en een Deelnemer. 

Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan The Gym Republic zoals weergegeven in de deelnemersovereenkomst. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1 Deze deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen The Gym Republic en iedere Deelnemer. 

2.2 Alle bedingen in deze deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van The Gym Republic en alle personen die voor The Gym Republic werkzaam zijn en/of door The Gym Republic zijn ingeschakeld. 

2.3 Afwijkingen van deze deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 3 Deelnemersovereenkomst 

3.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en The Gym Republic komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van The Gym Republic. De deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 5 van deze deelnemersvoorwaarden opzegbaar. 

3.2 De door de Deelnemer ingevulde deelnemersovereenkomst en deze deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van The Gym Republic en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en 
mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie. 

3.3 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan The Gym Republic aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan The Gym Republic worden verstrekt. 

3.4 De deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze deelnemersvoorwaarden gesloten 
deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

3.5 Indien een Deelnemer een deelnemersovereenkomst met The Gym Republic heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen 
van de met The Gym Republic gesloten deelnemersovereenkomst te herroepen. 

3.6 Indien de Deelnemer de deelnemersovereenkomst conform artikel 3.5 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan The Gym Republic gedane betalingen retour, tenzij de 
Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van The Gym Republic en/of u de locatie van The Gym Republic heeft betreden. 

3.7 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend pakket bij The Gym Republic af te nemen dan blijven de voorwaarden van de overeenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort 
van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.8 Wij hanteren een minimale leeftijd van 18+ in de gym, uitzonderingen daargelaten.

Artikel 4 – Prijzen en betaling 

4.1 De abonnementskosten voor het maandelijkse gebruik van de faciliteiten van The Gym Republic dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan The Gym Republic te zijn voldaan. 

4.2 De Deelnemer machtigt The Gym Republic door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden om de aan The Gym Republic verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven. 

4.3 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 3.5. 

4.4 The Gym Republic behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen. 

4.5 De door de Deelnemer verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten van The Gym Republic, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de 
macht van The Gym Republic liggen niet of niet volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet gerestitueerd. 

Artikel 5 Opzegging Deelnemersovereenkomst 

5.1 Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand schriftelijk opzeggen. The Gym Republic zal na ontvangst van de schriftelijke 
opzegging van de Deelnemer aan de Deelnemer binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht de Deelnemer deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met The Gym Republic, bij gebreke waarvan The Gym Republic ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden. 

5.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring 
tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet. 

5.3 The Gym Republic heeft het recht om de deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te 
zeggen, indien: 
– De Deelnemer zich naar de mening van The Gym Republic schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag; 
– Als de Deelnemer de regels van The Gym Republic stelselmatig overtreedt; of 
– Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer gebruik maakt van de deelnemerskaart van de Deelnemer. 

Artikel 6 Risico en Aansprakelijkheid 

6.1 Het gebruik van de faciliteiten van The Gym Republic voor onder meer niet beperkt tot kracht en conditietraining en/of het volgen van enig trainingsprogramma en/of activiteiten van welke 
aard dan ook bij The Gym Republic is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer. 

6.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie. 

6.3 Zowel The Gym Republic als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden. 

6.4 The Gym Republic en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden. 

6.5 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van The Gym Republic, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer. 

6.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van The Gym Republic en ieder 
ander van wiens hulp The Gym Republic gebruik maakt bij de uitvoering van de deelnemersovereenkomst. 

Artikel 7 Persoonsgegevens en privacybeleid 

7.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan The Gym Republic verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en e-mailadres. 

7.2 Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan The Gym Republic toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van The Gym Republic. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door The Gym Republic gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). The Gym Republic zal alle data van de Deelnemer op schriftelijk verzoek van Deelnemer vernietigen. 

7.3 Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze deelnemersvoorwaarden aan The Gym Republic ondubbelzinnig toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van The Gym Republic per e-mail en anderszins toe te sturen. 

Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

8.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 mei 2017. 

8.2 In het geval dat enige bepaling in deze deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 
The Gym Republic en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel 
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

8.3 Iedere rechtsverhouding met The Gym Republic wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en The Gym Republic die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

X